Skip links
Berki Mia Makeup Academy

Adatvédelmi irányelvek

A BERKI MIA Sminkakadémia 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) ügyvezetője az alábbiak szerint határozza meg a Berki Mia Sminkakadémia szabályzatát (a továbbiakban: „Szabályzat”).

 

A jelen szabályzat célja, hogy A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletének (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályoknak.

 
 
 
 
 

1. A Berki Mia Sminkakadémia adatkezelésének alapelvei

1.1.        A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) tiszteletben tartja az adatvédelmi jog alapelveit, így

 1. a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság elve”; Rendelet 5. cikk (1) bekezdés a) pontja);

 2. b) személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezel, illetve az adatokat az említett célokkal össze nem egyeztethető módon nem kezel („célhoz kötöttség elve”; Rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pontja);

 3. c) csak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns személyes adatokat kezel, a szükséges mértékben („adattakarékosság elve”; Rendelet 5. cikk (1) bekezdés c) pontja);

 4. d) biztosítja a kezelt személyes adatok pontosságát és naprakészségét, továbbá minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság elve” Rendelet 5. cikk (1) bekezdés d) pontja);

 5. e) biztosítja, hogy a személyes adatokat tárolása oly módon történjék, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság elve”; Rendelet 5. cikk (1) bekezdés e) pontja);

 6. f) megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet („integritás és bizalmas jelleg elve”; Rendelet 5. cikk (1) bekezdés e) pontja).

1.2.        A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy képes legyen a fenti alapelveknek történő megfelelés igazolására („elszámoltathatóság elve”; Rendelet 5. cikk (2) bekezdése).

2. A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) adatkezelésének jogalapja

2.1.        Személyes adatot A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) kizárólag a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott jogcímek alapján kezel, különösen, ha az

 1. a) érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez;

 2. b) adatkezelés olyan A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”)-vel kötendő szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) általi megtételéhez szükséges;

 3. c) adatkezelés A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”)-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 4. d) adatkezelés A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”)-re vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

2.2.        Ha az adatkezelésre A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) vagy harmadik fél jogos érdekében (2.1. d) pont) kerül sor, úgy A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”)a személyes adatokat csak előzetes érdekmérlegelési teszt elvégzését követően kezel. A teszt érdekében A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”).

 1. a) meghatározza, hogy mi alkotja A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”), illetve harmadik fél jogos érdekét;

 2. b) meghatározza, hogy mi alkotja az érintettek olyan érdekeit, vagy alapvető jogait és szabadságait, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé;

 3. c) megvizsgálja, hogy rendelkezésére áll-e olyan megoldás, amely a személyes adatok kezelését elkerülhetővé teszi.

2.3.        A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”). az előzetes érdekmérlegelési teszt elvégzését, illetve annak eredményét dokumentálja. Ha az érdekmérlegelési teszt alapján az adatok jogszerű, a fenti alapelveknek megfelelő kezeléséhez csak további intézkedések, illetve garanciák biztosítása után lehetséges, A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) csak ezek biztosítását követően kezdi meg az adatok kezelését.

2.5.        A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatot kizárólag a személyes, egyéni sminktanácsadással összefüggésben kezel, az érintett kifejezett hozzájárulása alapján. Az említett adatkezelési célon kívül a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatot tartalmazó iratot vagy elektronikus dokumentumot A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) másolat készítése nélkül törli, illetve megsemmisíti.

3. A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) által biztosított átlátható tájékoztatás

3.1.        Ha az érintettre vonatkozó személyes adat az érintettől jut A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) birtokába, úgy A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) a jelen Szabályzat szerinti hozzájáruló nyilatkozatot és adatkezelési tájékoztatót alkalmazza.

3.2.        A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) az alábbi adatokat bocsátja az érintett rendelkezésére, ha a személyes adatot A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) nem az érintettől szerezte meg:

 1. a) A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”)székhelye, elektronikus levelezési címe, telefonszáma;

 2. b) A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”)ügyvezetőjének neve és elérhetőségei;

 3. c) a személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

 4. d) az érintett személyes adatok kategóriái;

 5. f) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái;

 6. g) ha van ilyen, a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítása esetén a Rendeletben meghatározott információk;

 7. h) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 8. i) ha az adatkezelés jogalapja a 2.1. d) pont szerinti jogalap, úgy A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) jogos érdeke;

 9. j) tájékoztatás arról, hogy az érintett kérelmezheti A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”)-től a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

 10. k) tájékoztatás arról, hogy hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban visszavonható, amely visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

 11. l) tájékoztatás a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, mint felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

 12. m) tájékoztatás a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e;

 13. n) tájékoztatás az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

3.3.        A 3.2. pont szerinti adatokat A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) legkésőbb egy hónapon belül közli az érintettel. Ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával kell közölni az információkat.

3.4.        A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) a Rendelet 14. cikk (5) bekezdésében foglalt esetekben az érintett tájékoztatására vonatkozó szabályokat nem alkalmazza.

4. Az érintett hozzáférési joga

4.1.        Ha arra az érintett igényt tart, A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) az érintettet tájékoztatja arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz, tájékoztatja továbbá az érintettet az alábbiakról:

 1. a) az adatkezelés céljairól;

 2. b) az érintett személyes adatok kategóriáiról;

 3. c) azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 4. d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

 5. e) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”)-től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 6. f) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

 7. g) ha a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról;

 8. h) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

4.2.        Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.

4.3.        A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) az adatkezelésével érintett személyes adatok másolatát az érintett kérésére az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5. A helyesbítéshez való jog

5.1.        A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) az érintett erre vonatkozó kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint biztosítja a hiányos személyes adatok kiegészítését.

5.2.        A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”)tájékoztatja e címzettekről.

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

6.1.        Az érintett erre vonatkozó kérésére A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 4. d) az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;

 5. e) a személyes adatokat A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”)-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 6. f) a személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

6.2.        A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) tájékoztatja e címzettekről.

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

7.1.        Az érintett kérelmére A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) korlátozza az adatkezelést, ha

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 3. c) A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”)-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 4. d) az érintett jogos érdekből vagy közérdekű célból végzett adatkezelés ellen tiltakozott; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.2.        A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi adatkezelést illető korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) tájékoztatja e címzettekről.

8. Az adathordozhatósághoz való jog

8.1.        Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha

 1. a) az adatkezelés a Rendelet szerinti hozzájáruláson vagy szerződésen, mint jogalapon alapszik, és

 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

8.2.        Az adathordozhatósághoz való jog alkalmazásának kizárására és korlátozására a Rendelet szabályait kell alkalmazni.

9. A tiltakozáshoz való jog

9.1.        Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzék adatainak közérdekű célból vagy jogos érdekből végzett adatkezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.2.        A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

10. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntéshozatalt nem alkalmaz.

11. Incidensek kezelése

11.1.      A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) az adatkezelésével összefüggésben bekövetkezett adatvédelmi incidenst a tudomására jutását követően indokolatlan késedelem nélkül, ha lehetséges, legkésőbb 72 órával bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak. Ha a bejelentésre több mint 72 órával a tudomásra jutást követően kerül sor, a bejelentéshez mellékelni kell a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. E kötelezettség teljesítése érdekében A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”)-vel munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók kötelesek a tudomásukra jutott adatvédelmi incidensről A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) ügyvezetőjét haladéktalanul tájékoztatni.

11.2.      A bejelentés nem kell megtenni, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. A bejelentés elhagyásáról szóló döntést A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) jogosult meghozni, mérlegelve az eset összes körülményeit.

11.3.      A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

11.4.      Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

11.5.      A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) az érintettet nem értesíti az adatvédelmi incidensről, ha

 1. a) megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazta, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; vagy

 2. b) az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; vagy

 3. c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé, amely esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

12.  Adatfeldolgozó igénybevétele, adatfeldolgozási szerződés

12.1.      A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”). adatkezelőként csak olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik, illetve amelyek megfelelő garanciát nyújtanak a Rendelet követelményeinek való megfelelésére. Az adatfeldolgozási szerződést írásban kell megkötni, és annak eleget kell tennie az e pontban szabályozott tartalmi követelményeknek.  

12.2.      Az adatfeldolgozási szerződésben ki kell kötni, hogy az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót csak A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) előzetes engedélyével vehet igénybe. Ha A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) további adatfeldolgozó igénybevételéhez általános jelleggel járul hozzá, az adatfeldolgozási szerződésben ki kell kötni, hogy az igénybe vett további adatfeldolgozó személyének változásáról az adatfeldolgozó A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”)-t tájékoztatni köteles, a további adatfeldolgozó személyével szemben pedig A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) kifogást emelhet, melyet adatfeldolgozó köteles figyelembe venni.

12.3.      Ha az adatfeldolgozó – A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) hozzájárulásával – további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, adatfeldolgozó köteles erre a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíteni, mint amelyek A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) és az adatfeldolgozó között létrejött szerződésben szerepelnek.

12.4.      Az adatfeldolgozási szerződésben rögzíteni kell, hogy az adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) írásbeli utasításai alapján kezelheti, beleértve a személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára való továbbítását is. Ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó jogszabály írja elő, az alkalmazandó jogi előírásról az adatfeldolgozó A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”)-t az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha ezt az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja.

12.5.      A szerződésben ki kell kötni, hogy a személyes adatokat csak olyan személyek kezelhetik, akik írásban titoktartási kötelezettséget vállaltak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak.

12.6.      A szerződésnek rögzítenie kell, hogy az adatfeldolgozó köteles biztosítani a Rendeletben foglalt adatbiztonsági követelményeket. A szerződésben ki kell mondani, hogy az adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíteni köteles A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”)-t abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében.

12.7.      A szerződésnek rögzítenie kell azt, hogy az adatfeldolgozó segíti A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”)-t az adatkezelés biztonságát, az adatvédelmi incidensek hatósági bejelentését, az érintettek az adatvédelmi incidensekről történő tájékoztatását, valamint az adatvédelmi hatásvizsgálatot és előzetes konzultációt illető kötelezettségei gyakorlásában. A szerződésnek ki kell mondania, hogy az adatfeldolgozó köteles a tudomására jutott adatvédelmi incidensről A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”)-t haladéktalanul tájékoztatni.

12.8.      A szerződésnek rögzítenie kell, hogy az adatfeldolgozás befejezését követően A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) döntése alapján az adatfeldolgozó minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”)-nek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a magyar jog az személyes adatok tárolását írja elő.

12.9.      A szerződésnek rögzítenie kell, hogy az adatfeldolgozó A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) rendelkezésére köteles bocsátani minden olyan információt, amely a Rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) vagy A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) által megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.

 •  

 •  

13.  Az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységek nyilvántartása

13.1.      Adatkezeléseiről A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) nyilvántartást vezet az 1. mellékletben meghatározott tartalommal.

13.2.      A nyilvántartások vezetéséért az A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”)ügyvezetője a felelős. A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) munkavállalóinak kötelezettsége a személyes adatkezeléssel vagy adatfeldolgozással kapcsolatos tervezett tevékenységek bejelentése az ügyvezetőnek. Az ügyvezető – szükség szerint jogi állásfoglalás beszerzése után – bevezeti a változást aA Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) nyilvántartásába.

14. Záró rendelkezések

14.1.      A Berki Mia Sminkakadémia  (a továbbiakban: „Berki Mária e.v.”) jelen Szabályzata 2021. július 1. napján lép hatályba határozatlan időtartamra.

14.2.      A Szabályzat mellékletei:

–    1. számú melléklet: Az adatkezelések nyilvántartása a Rendelet 30.cikkének (1) bekezdése alapján

–    2. számú melléklet: Az adatvédelmi incidensek nyilvántartása

–    3. számú melléklet: Hozzájárulás és tájékoztatás minta

–    4. számú melléklet: Elvégzett érdekmérlegelési teszt

Kelt Budapesten, 2021. július 01.

                                                                               _________________________

                                                                                              Berki Mária

                                                                                                e.v

                                                                                        Berki Mia Sminkakadémia